Kamu İhale Kanunu kısa özet ve ders notu

2006-11-20 10:19:00

AÇIKLAMA: Burada verilen notlar kısa ve genel hatları ile ve okuyucunun kolay hatırlayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Kamu İhale sürecinin sadece ana hatlarını içerir.

 

 

 

** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mal,hizmet ve yapım işlerinin ALIM’ı için kullanılır. Devletin satım ve kiralamaları 2886 sayılı kanuna tabidir.

 

** Mal , hizmet ve yapım olmak üzere 3 çeşit alım türü vardır ( yemek hazırlama ve dağıtım hizmet alımına girer)

 

**İhale süreci sözleşmenin imzalanması ile tamamlanır.

 

----İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

 

!!!-Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

!!!-Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

!!!-Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

!!!-Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

 

 

***süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

 

 

** İhale komisyonu en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşur, ihale yetkilisi komisyona üye olamaz, komisyon üyelerinden 2 si alım yapılacak konunun uzmanı olmalıdır, idarede uzman yoksa başka idareden talep edilir. Komisyon eksiksiz toplanır, çekimser kalınamaz, karşı oy kullanan üyeler bunu gerekçeleri ile belirtir. Her üye için bir yedek üye belirlenir. Üyelerden  biri komisyona katılamadığında yerine belirlenen yedek katılmalıdır. ( örn: personel müdürü hastaneye kaldırıldı yerine belirlenmiş olan yedek üye girer , personel müdür vekili değil),  komisyon başkanını ihale yetkilisi belirler.

 

** ihale yapılmadan evvel her tür fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenir, yaklaşık maliyet hesabında KDV dikkate alınmaz ( KDV hariç) --  Yaklaşım maliyetin gizliliği esastır ilanlarda açıklanmaz, ihale süreci ile resmi olarak ilişkisi olmayan herkesten gizli olmalıdır

 

** İhaleye katılmak için Kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmamalıdır, haziran 2004 de yapılan değişiklik ile borcu yoktur yazısı yerine borcunun olmadığına dair bir taahhütname vermek yeterlidir. İhale üstünde kalan kişi sözleme imzalanmadan evvel bu durumda olmadığına dair belgeyi idareye ibraz etmek zorundadır ( Borcu yoktur yazısı)  

 

*** İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır.

n      işlerinin teknik kriterlerine teknik şartnamede yer verilir.

n      Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez..

n      İlla bir marka model belirtilecekse yani başka türlü açıklamaya kapasiten yetmiyorsa  ** veya dengi** ibaresinin eklenmesi gerekir..

 

 

İlan Süreleri

     Yaklaşık maliyet eşik değerlere eşit yada BÜYÜK ise….

      Açık ihale de ------40 gün

      Belli İsteklilerde ---14 gün

       Pazarlıkta-----------25 gün

 

    Yaklaşık maliyet eşik değerden KÜÇÜK  ise belli miktarlara göre 7,14 ve 21 günlük ilan süreleri belirlenmiştir. Ancak rakamsal ezberleme gerektiğinden soru gelme ihtimali çok azdır.

 

 

 

** ortak girişimler **konsorsiyum** ve ** iş ortaklığı** alarak toplam 2 şekilde ortaya çıkar.

İş ortaklığında iki ortak tamamen birleşmiştir, idarenin  karşısında tek bir istekli gibidir..bütün hak ve sorumluklar eşittir..konsorsiyumlar ise işin belli kısımlarını belli isteklinin yapacağı şeklindeki oluşumlardır, her biri kendi kısmından sorumludur, bunun için idarenin muhatap olacağı bir koordinatör ortak belirlenir. İş ortaklıkları her türlü ihaleye katılabilecekken konsorsiyumların ihaleye teklif verip veremeyecekleri idarece belirlenir ve dokümanlarda açıklanır.

 

 

** işin özelliği gereği işin kısımları  alt yükleniciye yaptırılabilir. Alt yüklenici tabiri halk arasındaki taşerondur. İstekliden taşeronların listesi ve hangi işlerde çalışacakların ilgili bilgi sözleşmeden evvel istenebilir. Neticede taşeron olsa da olmasa da  sorumluluk isteklinindir..”Ben bu işi taşerona yaptırmıştım o yanlış yapmış” vs.. gibi sebepler ileri süremez.

 

** idare gerekli görürse (keyfi isterse) ihaleye son teklif verme saatinden önce ihaleyi iptal edebilir. Bu durumda iptal sebebi belirtilerek ilan edilir. O zamana kadar teklif vermiş olan varsa onlara da yazı ile bildirilir ve teklif zarflarına el sürülmeden ( açılmadan ) iade edilir. İhaleyi iptal etti diye istekliler idareye her hangi bir hak talebinde bulunamaz. ( Vay efendim ben o kadar şartname  satın aldım, teklif dosyası hazırladım adamlarımı bu işe yönlerdim ihalenin iptal edileceğini bileydim başka ihale üzerine çalışırdım zarara uğradım ah ah vah vah  diyemez – dese de boşa konuşmuş olur)   :))

 

 

 

ÇOK ÖNEMLİ:  Kanunun 18 maddesinde uygulanacak ihale usulleri belirlenmiştir. Bu madde 4 bentten oluşmuştur..

a)      Açık ihale usulü

b)      Belli istekliler arasında

c)      Pazarlık

d)      (MÜLGA) è  İşte burada daha önceden DOĞRUDAN TEMİN vardı. Doğrudan temin usulü alımlarda kullanılan bir usul olarak kanunun 22. maddesinde açıklanmıştır. ANCAK ihale usûlleri arasında sayılmamıştır..

 

YANİ == Doğrudan Temin için bir ihale usulü diyemeyiz.

 

 

 

 

Açık ihale bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Eğer işin özelliği gereği uzmanlık ya da ileri teknoloji gerektiriyorsa açık ihaleye çıkılamayabilir bu gibi durumlarda belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır. Ve bu vatandaşlar bir ön yeterlilik değerlendirilmesine tabi tutulurlar.Ön yeterlilik değerlendirmesi yapıldıktan sonra yeterli görülen istekliler ihaleye davet edilir. Davet edilecek Aday sayısının 5ten az  teklif verenlerinde 3ten az olması durumunda ihale iptal edilir.

           

            Açık ihaleden ve belli ist. Sonuç alamazsan pazarlık usulüne gidersin.(bu a bendi). yangın doğal afet gibi olağan üstü durumlar sebebiyle ihalenin ivedi olarak yapılması gereken hallerde pazarlık olur ( bu b bendi)  birde f bendi var oda şu kadar liraya kadar diyor 80.000 YTL civarı her yıl tekrar belirleniyor.. ( c bendi gizli silah savunma ile alakalı)

 

 4734 sayılı Kanunun pazarlık usulü ile ihaleyi düzenleyen 21 inci maddesinin (b) (c)(f) bendine göre yapılan ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmayıp,bu bende göre yapılacak ihalelerde en az üç istekli davet edilmelidir

 

 

pazarlık usulü ile yapılan MAL alımlarında  malın sözleşme yapma süresi içimde teslim edilmesi halinde kesin teminat alınması zorunlu değildir. Neden çünkü zaten iş bitmiş istediğimiz mal düzgünce teslim alındığına göre bir daha Kesin teminat almanın alemi yok …

 

doğrudan temin 22. maddede belirtilir ve aşağıda belirtilen hallerde ilan yapılmaksızın teminata alınmaksızın alım yapılabilir denir.. aşağıda belirtilen hallerden önemlisi 22-d ve 22-f dir.. (d) bendinde şu paraya kadar olan alılar denir (f) de ise stoklama imkanı bulunmayan ilaç ve tıbbi sarf malzemesidir.

 

Doğrudan teminde İlan yapılmaz, teminat alınmaz,ihale komisyonu kurulmaz,vergi borcu bilmem ne gibi yeterlilik kriterli aranmaz. sadece piyasa da fiyat araştırması yapılır.. ihale yetkilisini belirleyeceği kişi veya kişilerce piyasa da fiyat araştırması yapılır. Görüldüğü üzre ihale yetkilisi bu iş için bir kişiyi de görevlendirebilir. Piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenir ve en uygun fiyatı verenden alım yapılır.

 

 

** ilan süresine uymama dışında ilanlarla ilgili yanlışlıklar mevzu bahis olduğunda ilanın yayınlanmasını takiben 10 gün içinde düzeltme ilanı yayınlanarak ihale sürecine devam edilebilir. Yok 10 günü kaçırdıysan ihaleyi iptal edersin ( ihale iptal edilmesi durumlarında yapılacaklarda daha evvel bahsedildi.)

 

** ihale dokümanları (idari-teknik şartname) bedavadan görülebilir ama alıp götürecem dersen satın alman gerekir, hele ki ihaleye katılacaksan kesinlikle satın alman gerekir..ha bunu neden yapmışlar..yarın bi gün bi mesele olursa kardeşim sen dokünmanı satın almışsın adam gibi okusaydın diyebilmek içindir. Yaklaşık maliyet gizlidir ama dokuman alanlar gizli olmadığından rakip firmalar kimlerin doküman aldığını takip ederekten rekabet kızışır ki bu da temel ilkelerde istenen bir husustur bir diğer husus ise para ile satılması sebebi ile sağlanan gelirdir. Kanun metninde bu bedelin basım maliyetinden fazla olamayacağı yazılmış olsa da uygulama da 50 ila 400 YTL arasında fiyatlara sık sık rastlanmaktadır…

 

 

** ilan yapıldıktan sonra dokümanlarda değişiklik yapılmaması esastır büyük yanlışlıklar yapılmışsa ihale iptal edilir. Ancak işi o kadar etkilemeyen küçük hatalar aksaklıklar olması durumunda ZEYİLNAME dediğimiz tamamlayıcı parça düzenlenir ki bu önemli bir konudur. Zeyilname son teklif verme tarihinden 10 gün önce haberdar alacakları şekilde dokuman alanların tamamına gönderilir. Ee diyelim 3 gün kalmış ihaleye ben bu 10 günü sağlayamıyorum işte o zaman zeyilname ile birlikte ihale tarihi ertelenebilir ancak bunu yapmaya sadece 1 kere hakkımız olmakla birlikte en fazla da 20 gün uzatabiliriz.

 

 

 

ŞİMDİ ARTIK İHALE YAPMAYA HAZIRIZ…

 

 

Teklif mektubu geçici teminat dahil ve istenen bütün belgeler zarfa konur. ( teminat mektubu yerine YTL yada hazine bonosu ise vezne alındı makbuzu) (bu geçici teminat isteklinin teklif ettiği bedelin EN AZ %3 ü oranında olmalıdır daha fazlası da olabilir)  zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ( şirket ünvanı) yazılır, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Sonra yapıştırılır yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanır kaşelenir.

      Teklif mektubu yazılı olarak sunulur.”bütün şartları okudum kabul ettim” ibaresi olmalıdır. Bedel hem yazı ile hem rakamla yazılır. Akabinde de imzalanır.

 

 

** teklif zarfları ihale tarihine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idarece teslim alınır. Bi kere teklif verdiysen bi daha onu geri alamazsın. Ama kardeşim ben teklifimi bu dökümana göre hazırladım siz zeyilname düzenlediniz ben ona göre değişiklik yapacam derse ne diyeceğiz. Tamam haklısın dicez..neden çünkü kanun verilen teklifler zeyilname düzenlenmesi  durumu dışında geri alınamaz ve değiştirilemez demekte.  Zeyilname ekstra bi durum o halde sorun yok..

 

** dokümanda bir teklif geçerlilik süresi belirtilmiştir. Ve  geçici teminat mektuplarının geçerlilik süresi de teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olmalıdır. ((Kesin teminatların süresi ise işin bitim tarihi de dikkate alınarak idarece belirlenir mahkeme ve benzeri hallerden dolayı işin bitim tarihinden 3-4 daha fazla olması tercih edilir ve kesin teminat SÖZLEŞME bedelinin BİNDE 6 sıdır)) Teminatlar diğerleri ile değiştirilebilir.kesinlikle haczedilemez üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir

 

 

 

İhale komisyonu belirlenen ihale saatinde kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit eder. Sonra zarfları alınış sırasına göre inceler ( üstünde idarenin adresi kapatılan yerde imza kaşe vs..) uygun olmayan zarfları tutanakla belirler ve değerlendirme dışı bırakır.. daha sonra zarflar orada hazır bulunanlar önünde (şeffaflık, saydamlık ilkesi) alınış sırasına  göre açılır . belgeler tamı teminatlar usulüne uygun mu bunlara bakılır eksik belge ve usulüne uygun olmayanlar bir tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif edilen bedeller açıklanır bu aşamada hiçbir teklifin kabulüne veya reddine ilişkin karar verilemez, eksik belgeler tamamlatılamaz hatalı yerler düzelttirilmez. Biz hemen teklifleri bi değerlendirecez diyerek oturum kapatılır.

 

 

 

İdare teklifler ilgili açıklama isteyebilir ancak bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatının değişeceği ve belgelerin değişeceği anlamına gelmez. 2. oturumda eksik belgesi olan ve usulüne uygun olmayanların teklifleri reddedilir ancak çok küçük önemsiz hatalar düzelttirilebilir  ve eksikler  tamamlatılabilir ( bu kime göre ne ye göre belli olmadığından idare genelde hiç bulaşmaz çünkü diğer firmalar hemen kamu ihale kurumuna yok kurumuna şikayet eder soruşturma falan geçirir neme lazım eksik mi eksik der çizer geçer uygulamada) 

 

 

 

 

--- bundan başka bazı teklifler yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olabilir.. bu nasıl iştir. Sizin 100 lira yak. Mal belirlediğiniz işte istekli 35 lira teklif veriyorsa bu işte bi sakatlık vardır ya idare YM yi yanlış hesaplamıştır ya da istekli işi sakat yapacaktır bu hususlar sorgulanmalıdır. Aşırı düşük teklifin nasıl hesaplanacağı ile ilgili karmaşık  bir hesaplama tablosu Kamu İhale Genel tebliğinde mevcuttur isteyen bakabilir. Böyle aşırı düşük teklif verenlere sorarız nasıl oluyor diye onlar böyle böyle diye açıklarlar. Açılamayı beğenmezsen reddedersin. ( ama bu da uygulamada pek görülemez bu seferde bu 2. adamı kayırdı daha düşük veren varken ondan almadı diye soruşturma geçirmesi muhtemeldir. Onun için genelde açıklama kabul edilir.)

 

 

idare isterse burada da  bütün teklifleri reddedip ihaleyi iptal edebilir, teklif verenlere yazı ile bildirir. yükümlülük altına girmez hesap sorulamaz.

 

 

 

 

 

 

 

** genel ilke ekonomik açıdan en avantajlı teklif ilkesidir ( en ucuz)  ve neticede en düşük fiyatı verene ihalenin verilmesi yönünde İhale Komisyonu Karar verir.

 

è İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

è onaylandığı günü izleyen günden itibaren 3 gün içinde postaya verilir

 

è Postaya verilişinin 7. günü tebliğ tarihi sayılır.

 

è Tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde idareye itiraz hakkı vardır. ( Bu beş gün de beklenecek)

 

è İtiraz ederse sende 5 Gün içinde cevap vereceksin..

 

è Bu sürelerin bitimini izleyen 3 Gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye ihale sende kaldı diye tebliğ yapılır.

 

è Tebliğ tarihini izleyen 10 Gün içinde kesin teminatını da getir sözleşme yapalım denir.

 

Özetlersek: komisyon kararını yetkili 5 İŞ günü içinde onaylar 3 gün içinde postaya verilir, potaya verdiğini 7. günü tebliğ sayılır. Vatandaş itiraz ederse diye 5 gün beklersin ( itiraz ederse 5 gün içinde cevabını veririsin) o 5 günden sonra 3 gün içinde ihale üstünde kalana tebliğ yaparsın 10 gün içinde kesin teminatını da getir sözleşme yapalım dersin.

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

  Adam gelir sözleşme yapılır.

 

Daha önce de ihale süreci sözleşmenin imzalanması ile tamamlan işlemler olduğunı belirttiğimiz için ihale tamamlanır. Bundan sonraki işlemler 4735 sayılı Sözleşme kanununa ait olduğu için kısa notumuz da  burada bitirilir…

 

Fatibey..

18119
0
0
Yorum Yaz